Other contact

 
 
กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน

ตำแหน่งที่ต้องการ : *
เงินเดือนที่ต้องการ : *
รูปถ่าย : *
ประวัติส่วนตัว :
ชื่อ-สกุล : *
เพศ : *
วัน เดือน ปี เกิด : *
สัญชาติ : *
เชื้อชาติ : *
ศาสนา : *
อายุ : *
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
ตำหนิ :
กรุ๊ปเลือด :
สถานที่เกิด :
โทรศัพท์ที่จะติดต่อ : *
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์สำนักงาน :
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
*
ที่อยู่ถาวร :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
บัตรประชาชนเลขที่ : *
ออกให้ ณ :
สถานะความเป็นอยู่ :
สถานะครอบครัว :
กรณีแต่งงาน :
คู่สมรสมีเงินได้หรือไม่ :
ชื่อคู่สมรส :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
จำนวนบุตร :
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา :
จำนวนบุตรที่อายุเกิน 21 ปี :
ชื่อบิดา :
อายุ :
อาชีพ :
 :
ชื่อมารดา :
อายุ :
อาชีพ :
 :
สถานะทางทหาร :
ประวัติการศึกษา / ระดับการศึกษา :
(1) ประถมศึกษา :
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด :
ปีการศึกษา :
จาก :
ถึง :
(2) มัธยมศึกษา :
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด :
ปีการศึกษา :
จาก :
ถึง :
วิชาที่ศึกษา / วุฒิที่ได้รับ :
(3) อาชีวะศึกษา :
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด :
ปีการศึกษา :
จาก :
ถึง :
วิชาที่ศึกษา / วุฒิที่ได้รับ :
(4) อนุปริญญา :
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด :
ปีการศึกษา :
จาก :
ถึง :
วิชาที่ศึกษา / วุฒิที่ได้รับ :
(5) ปริญญาตรี :
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด :
ปีการศึกษา :
จาก :
ถึง :
วิชาที่ศึกษา / วุฒิที่ได้รับ :
(6) อื่นๆ ระบุ :
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด :
ปีการศึกษา :
จาก :
ถึง :
วิชาที่ศึกษา / วุฒิที่ได้รับ :
ภาษา / ประเภทภาษา :
(1) ภาษาไทย :
การพูด :
การเข้าใจ :
การอ่าน :
การเขียน :
(2) ภาษาอังกฤษ :
การพูด :
การเข้าใจ :
การอ่าน :
การเขียน :
(3) ภาษาจีน :
การพูด :
การเข้าใจ :
การอ่าน :
การเขียน :
(4) ภาษาอื่นๆ ระบุ :
การพูด :
การเข้าใจ :
การอ่าน :
การเขียน :
ประวัติการทำงาน :
ชื่อสถานที่ประกอบการ :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
ระยะเวลางาน จาก-ถึง :
ตำแหน่ง :
เงินเดือนครั้งสุดท้าย :
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้ :
ชื่อ-สกุล :
ความสัมพันธ์ :
สถานที่ทำงาน / ที่อยู่ :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ :
ความรู้พิเศษ :
ความรู้พิเศษอื่นๆ โปรดระบุ :
ตำแหน่งงานที่ต้องมีการค้ำประกัน :
การปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนกันไป :
การปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม :
บุคคลในบริษัทฯที่ท่านรู้จักคุ้นเคย ชื่อ :
ความสัมพันธ์ :
ท่านพร้อมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ในวันที่ :
 
   
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×